About Us

กว่า 30 ปีที่เราทุ่มเทให้กับงานเครื่องมือวัด วิเคราะห์ แก๊ส ความชื้น สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และงานทดลอง หรืองานวิจัยที่ต้องการความแม่นยำสูง  ในแต่ละปี งบประมาณไม่ต่ำกว่า 8% ถูกใช้ไปกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ก๊าซ ความชื้น เพื่อสองสิ่ง คือ ความแม่นยำ และ ความคงทน จนเราได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานในแทบทุกอุตสาหกรรม

และที่นี่ นอกจากทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะทางที่จะคอยแนะนำการใช้งานสินค้า  งานบริการ และสอบเทียบแล้ว เรายังมีห้องปฎิบัติการมาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิต ไว้รองรับงานบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายดำเนินการให้กับลูกค้าทุกท่านอีกด้วย